Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă (RCA) reprezintă un contract încheiat între posesorul de autovehicul, numit asigurat (persoană fizică sau juridică) și compania de asigurare. În schimbul primei de asigurare, asigurătorul se obligă ca la producerea riscului asigurat să achite dauna produsă terței persoane.

Forma juridică de realizare – asigurare OBLIGATORIE

Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (AORCA) are menirea de a apăra interesul economic și social al întregii comunități precum și de a proteja victimele unor accidente. Astfel, lipsa RCA este pedepsită conform Codului Contravențional al RM.

Încheierea contractului este obligatorie nu numai pentru posesorii de autovehicule, dar și pentru asigurători. Refuzul asigurătorului de a emite o poliță de asigurare sau de a încheia contractul de asigurare obligatorie, la cererea posesorului de autovehicul, constituie o încălcare a drepturilor consumatorului și se sancționează în corespundere cu legislaţia.

Teritoriul acoperit – polița de asigurare RCA este valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Termen de valabilitate – contractul de asigurare RCA se emite pentru un termen de 12 luni. Excepție fac doar contractele de asigurare încheiate pentru autovehiculele înmatriculate în străinătate, ce nu dețin Carte Verde, în acest caz, contractul poate fi încheiat pentru un termen minim de 15 zile, maxim de 12 luni. Totodată, contractele de asigurare RCA încheiate pentru utilaj agricol sau sezonier pot avea un termen mai scurt de 12 luni.

Contractul de asigurare RCA este reglementat de următoarele acte normative:

 •  Legea Nr. 407 din 21.12.2016 cu privire la asigurări;
 • Legea Nr. 414 din 22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie   de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule;
 • Codul Civil al Republicii Moldova art.1301-1330.

Pentru a încheia o polița de asigurare RCA trebuie îndeplinite următoarele condiții:

 • autovehiculul să fie înmatriculat / supus înmatriculării sau înregistrat în Moldova;
 • autovehicule înmatriculate în străinătate care se folosesc pe teritoriul Republicii Moldova;
 • prezentarea datelor din permisul de conducere a persoanelor admise la conducere;
 • prezentarea documentelor de identificare ale autovehiculului – certificat de înmatriculare;
 • document care atestă dreptul de proprietate al persoanei care urmează să înmatriculeze autovehiculul.

 

Limitele de despăgubire

Limitele de despăgubire

Ce se despăgubește de asigurarea RCA?

Asigurătorul trebuie să compenseze prejudiciile cauzate persoanei păgubite prin accident de autovehicul:

 • atât în timpul deplasării, cât şi în timpul staţionării autovehiculului;
 • în urma desprinderii accidentale, în timpul deplasării autovehiculului, a remorcilor, semiremorcilor sau ataşelor;
 • produse de dispozitivele sau instalaţiile cu care a fost echipat autovehiculul;
 • ca urmare a scurgerii, risipirii sau căderii accidentale a substanţelor, materialelor sau obiectelor transportate;
 • la urcarea în autovehicul şi la coborârea din el.

Se despăgubesc şi următoarele cheltuieli:

 • aferente acţiunilor de limitare a pagubelor;
 • de transport al bunurilor la locul de reparaţie, parcare sau depozitare;
 • aferente cazului asigurat, suportate în proces civil de către asigurat sau păgubit;
 • aferente expertizei tehnice efectuate la cererea păgubitului sau în temeiul unei hotărâri judecătoreşti.

Cheltuielile enunţate se vor rambursa de către asigurător doar dacă sunt probate cu documente justificative.

În caz de vătămare corporală sau deces, despăgubirile de asigurare se acordă atât pentru persoanele aflate în afara autovehiculului care a produs accidentul, cât şi pentru persoanele aflate în acel autovehicul, cu excepţia utilizatorului său.

De asemenea menţionăm că, pornind de la principiul de despăgubire și protecție a tuturor victimelor accidentelor de circulație, Legea nr.414/2006 prevede că, membrii de familie ai asiguratului, ai utilizatorului de autovehicul sau ai oricărei alte persoane a cărei răspundere civilă este angajată într-un accident de autovehicul şi este acoperită prin asigurare obligatorie de răspundere civilă auto nu sunt excluşi, datorită acestei legături de rudenie, din rândul beneficiarilor asigurării pentru vătămările lor corporale.

Totodată, la avarierea sau distrugerea de bunuri , despăgubirea de asigurare se acordă pentru bunurile aflate în afara autovehiculului care a produs accidentul, iar pentru bunurile aflate în acel autovehicul, despăgubirea de asigurare, se acordă numai dacă ele nu erau transportate în baza unui raport contractual încheiat cu posesorul sau cu utilizatorul autovehiculului, precum şi dacă nu aparţineau posesorului sau utilizatorului răspunzător de accident.

Calculul prețului poliței RCA și reducerile acordate

Prima de asigurare aferentă asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă se stabileşte şi se actualizează cel puţin o dată pe an de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) după “Metodologia de calcul a primei de asigurare de bază şi a coeficienţilor de rectificare”, aprobată de Guvern prin Hotărârea nr.318 din 17 martie 2008.

Conform acestei metodologii, prima poliță de asigurare se calculează în funcţie de prima poliță de asigurare de bază, la care se aplică coeficienţii de rectificare stabiliţi şi sistemul bonus-malus.

Pentru calculul preţului poliţei RCA pentru un anumit client, asigurătorul va aplica la prima de bază coeficienţii de rectificare stabiliţi de CNPF în dependență de următorii factori:

 • statutul juridic al asiguratului – persoană fizică sau persoană juridică;
 • teritoriul utilizării autovehiculului – zonă rurală sau urbană;
 • locul înmatriculării autovehiculului;
 • tipul contractului în dependență de numărul persoanelor admise la conducere – limitat sau nelimitat;
 • caracteristicile tehnice ale autovehiculului – tipul autovehiculului, capacitatea cilindrică, numărul locurilor;
 • vârsta asiguratului și stagiul în conducere al acestuia, inclusiv vârsta și stagiul în conducere al persoanelor admise la conducere;
 • perioada de asigurare, la care se adaugă alţi doi coeficienţi, stabiliţi prin hotărârea autorităţii de supraveghere: cuantumul cheltuielilor efective ale asigurătorului şi cuantumul marjei de profit incluse în factorul de încărcare a primei de asigurare de bază.

De menționat este faptul că Legea nr.414/2006 nu permite asigurătorilor să încaseze prime de asigurare sub cuantumul primelor calculate în funcţie de prima de asigurare de bază şi coeficienţii de rectificare, cu excepţia următoarelor cazuri:

 • reduceri de până la 25% din primele de asigurare persoanelor fizice pensionate şi persoanelor cu deficienţe locomotorii posesori de motocicluri şi de autoturisme adaptate infirmităţii lor;
 • reduceri până la 60% din primele de asigurare la încheierea contractelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă cu persoane juridice care activează în domeniul transportului internaţional de mărfuri şi pasageri, încadraţi în sistemul TIR-CARNET şi INTER-BUS, exclusiv în situaţia în care transportatorii internaţionali fac dovada deţinerii certificatului de asigurare „Carte Verde” valabil pentru o perioadă de 12 luni.

Persoanele fizice pensionate nu pot beneficia de reduceri din prima de asigurare dacă în contract sunt indicate ca fiind admise să conducă autovehiculul persoane care nu sunt pensionate sau dacă contractul este încheiat fără indicarea persoanelor admise să utilizeze autovehiculul (număr nelimitat de utilizatori).

Prima de asigurare se plăteşte de către asigurat integral pentru toată perioada de asigurare specificată în poliţa de asigurare. Dovada plăţii primei de asigurare revine asiguratului, înscrisul constatator fiind cecul de casă sau dispoziţia de plată.

Ce este Bonus-Malus?

Sistemul Bonus-Malus reprezintă un sistem ce stabileşte un set de reduceri şi majorări a primei de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă în funcţie de istoricul daunelor asiguratului, inclusiv şi a persoanelor indicate în contractul de asigurare ca fiind admise să utilizeze autovehiculul, în anul anterior.

Şoferii vor fi penalizaţi atunci când produc un accident prin plata unei prime RCA mai mari la reînnoire, în timp ce şoferii fără niciun incident vor fi răsplătiţi cu reduceri. Penalizarea maximă duce la dublarea preţului stabilit în grila asigurătorului, în timp ce reducerea maximă este de 50% din tarif.

Principiul de funcţionare a Sistemului bonus-malus este următorul: iniţial, persoana (după IDNP) este verificată în baza de date a contractelor. Dacă în ultimele 12 luni persoana a fost regăsită în vreun contract de asigurare, atât în calitate de asigurat, cât şi în cazul în care este indicată ca fiind admisă la conducere, din acel contract se extrage clasa bonus-malus care i-a fost atribuită, considerându-se clasă iniţială. Ulterior, persoana este verificată în baza de date a dosarelor de daune. Dacă în ultimele 12 luni nu este regăsită ca fiind implicată în careva accidente rutiere pentru care au fost achitate despăgubiri de asigurare, persoanei îi va fi atribuită următoarea clasă net superioară faţă de cea iniţială, iar la calcularea primei de asigurare aceasta va beneficia de o reducere de 5%, reducerea urmând să ajungă până la 50% în 10 ani, dacă asiguratul nu a produs nici un accident în tot acest timp.

În situaţia în care pe parcursul ultimului contract de asigurare a avut loc vreun accident, majorarea primei se aplică după cum urmează: pentru un accident, prima va creşte cu 10%, pentru două accidente cu 20% şi se poate chiar dubla în cazul în care asiguratul a produs 4 sau mai multe accidente, pe parcursul anului precedent.

Dacă la încheierea contractului de asigurare se indică mai multe persoane admise să utilizeze autovehiculul pentru care se încheie contractul, la calcularea primei de asigurare se aplică coeficientul bonus-malus cel mai mare dintre coeficienţii fiecărei persoane.

De asemenea, persoanele fizice şi cele juridice vor fi asigurate după criterii diferite. Astfel, în cazul persoanelor fizice, coeficientul bonus-malus nu va depinde de numărul de autovehicule deţinute. Acesta urmează a fi stabilit în baza istoricului de asigurare a persoanei şi va fi utilizat pentru toate contractele pe perioada de 12 luni. Pentru persoanele juridice, sistemul bonus-malus se aplică distinct pentru fiecare vehicul în parte.

Refuzul despăgubirii

Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto este cea mai comercializată formă de asigurare din Republica Moldova, dar cei mai mulți dintre asigurați nu cunosc esența acestui tip de asigurare.

De cele mai multe ori asigurații nu dispun de informație suficientă privind limitele obligațiilor companiilor de asigurări și care sunt cazurile când compania are dreptul de a refuza despăgubirea, sau când acestea pot înainta acțiune de regres împotriva asiguratului.

Conform art.2 al Legii nr.414/2006, asigurarea RCA reprezintă un contract de asigurare, probat prin poliţa de asigurare RCA, prin care un asigurător licenţiat, în condiţiile legii, să practice asigurare obligatorie de răspundere civilă auto se obligă, în baza unei prime plătite de asigurat, să despăgubească prejudiciile cauzate prin accident de autovehicul în perioada de valabilitate a contractului de asigurare.

Când companiile de asigurări au dreptul de a refuza achitarea despăgubirii sau pot înainta acțiune de regres împotriva asiguratului:

Când companiile de asigurări au dreptul de a refuza achitarea despăgubirii sau pot înainta acțiune de regres împotriva asiguratului

 

Restituirea primei de asigurare la RCA

În cazul în care ați vândut autovehiculul sau ați radiat autovehiculul din registrul de stat, puteți solicita asigurătorului restituirea primei de asigurare pentru perioada restantă.

Deţinerea unei polițe de asigurare RCA este o cerință obligatorie pentru toți proprietarii de automobile. Conducerea unui vehicul neasigurat este interzisă şi se pedepseşte cu amendă. Cu toate acestea, în unele cazuri, poliţa deja emisă devine inutilă pentru asigurat, caz în care el îşi poate recupera banii cheltuiți pe ea. Care sunt aceste cazuri și cum are loc procedura de restituire – examinarea acestor aspecte va fi interesantă pentru toți proprietarii de automobile. În cazul în care ați vândut automobilul sau ați radiat vehiculul din registrul de stat, puteți solicita asigurătorului restituirea primei de asigurare pentru perioada restantă.

 

Documentele necesare pentru restituirea primei aferente perioadei rămase din asigurare:

 • polița de asigurare RCA;
 • copia documentului care certifică plata poliței RCA (chitanță/cec);
 • buletinul de identitate al proprietarului;
 • originalul sau copia autentificată a certificatului de înmatriculare nou sau o altă dovadă a înstrăinării (contract de vânzare-cumpărare, de donaţie ş.a.);
 • după caz: dovada radierii autovehiculului din Registrul de stat al transporturilor).

Dreptul la restituire se pierde dacă se află în derulare un dosar de daună sau a fost plătită o daună pe polița în cauză.

Rezilierea contractului de asigurare presupune drept consecinţă încetarea protecţiei din asigurare de la data rezilierii şi restituirea de către ASIGURĂTOR a primelor de asigurare pentru perioada de până la expirarea contractului, cu reţinerea cheltuielilor efective de gestiune.

Modul de restituire a primei de asigurare este stabilit individual de companiile de asigurări. În dependență de momentul în care asiguratul solicită returnarea primei de asigurare, sunt stabilite anumite proceduri standard, dar care sunt OBLIGATORII pentru brokerul de asigurare:

 • dacă contractul a fost emis în luna curentă și nu a intrat în vigoare, procedura de reziliere este destul de simplă. Asiguratul trebuie să se prezinte personal la sediul brokerului, înaintând o cerere către compania de asigurări, prin care va solicita rezilierea contractului de asigurare AORCA, unde va specifica din ce motiv dorește să desfacă acest contract. Totodată, asiguratul trebuie să solicite în scris de la brokerul de asigurare returnarea primei de asigurare;
 • dacă contractul a fost emis în luna curentă, dar a intrat în vigoare procedura de reziliere este puțin mai complexă. Astfel, asiguratul trebuie să vină personal la sediul brokerului de asigurare, să înainteze o cerere către compania de asigurare unde, de asemenea, va specifica motivul din care vrea să pună punct relațiilor contractuale. Ulterior, consilierul de vânzări asigurări va contacta compania de asigurare pentru a stabili care va fi procentul reținerilor din prima de asigurare, mărimea cheltuielilor de gestiune și ce parte din primă se returnează de către broker clientului;
 • dacă contractul RCA a fost încheiat în luna precedentă, sau altă lună decât cea curentă, asiguratul va trebui să se adreseze direct la compania de asigurare cu o cerere de reziliere și de returnare a primei rămase, deoarece la finele fiecărei luni, brokerul transferă primele acumulate în contul companiei de asigurare, ceea ce face imposibilă ridicarea primei de la sediul brokerului.

Pentru mai multe detalii vă puteți adresa operatorilor call-centrului DonorAuto: 060973973; 060960960

Procesul de înregistrare a cazului asigurat

Câteva recomandări, dacă ați fost implicat într-un accident rutier!

În calitate de păgubit, este necesar de a întreprinde următoarele acțiuni:

 • în mod obligatoriu sesizați Inspectoratul de patrulare, în vederea întocmirii corespunzătoare a actelor referitor la cauzele şi circumstanţele producerii accidentului, precum şi la consecinţele lui;
 • dacă dispuneți de un aparat foto, faceţi cât mai multe poze ale locului accidentului rutier și ale pieselor deteriorate în urma accidentului;
 • informați cât de curând posibil compania de asigurări despre accidentul rutier;
 • solicitați responsabililor companiei de asigurări, să vă informeze cu privire la setul de acte necesar, pe care trebuie să-l prezentați în vederea întocmirii corespunzătoare a dosarului de daune;
 • solicitați companiei de asigurări să examineze autovehiculul avariat şi să încheie, în termen de 5 zile lucrătoare din data primirii informaţiei despre producerea accidentului, un proces-verbal de constatare a pagubelor;
 • în cazul în care asigurătorul nu a examinat bunurile avariate şi nu a încheiat procesul-verbal de constatare a pagubelor în termenul specificat, apelați la serviciile experţilor independenţi pentru constatarea pagubelor;
 • în caz că acea companie de asigurări vă va acorda o sumă de despăgubire sub limita prevăzută de lege, nu semnați actul de despăgubire, ci indicați pe actul menționat că nu sunteți de acord cu suma despăgubirii de asigurare. Obiecţiile referitoare la suma despăgubirii se vor comunica asigurătorului în termen de 5 zile calendaristice și nu uitați că orice cerere adresată asigurătorului trebuie înregistrată, prin parafa companiei de asigurări, cu indicarea numărului de intrare și data primirii;
 • în cazul în care considerați că drepturile dvs. vă sunt încălcate de către compania de asigurări, vă puteți adresa cu o plângere către Președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Această instituție este în drept să sisteze, la necesitate, activitățile companiei dacă ea are încălcări grave. De obicei, după implicarea Comisiei Naționale a Pieței Financiare, soluționarea problemei enunțate este mai simplă. O circumstanță importantă pe care trebuie să o cunoașteți este faptul că, în caz de încălcare a termenului de plată a indemnizaţiei despăgubirii de asigurare din vina asigurătorului, acesta va plăti asiguratului, beneficiarului asigurării şi/sau păgubitului, pentru fiecare zi de întârziere, penalitate de 0,1% din suma indemnizaţiei sau despăgubirii.

La DonorAuto poți face asigurare RCA în două clicuri!

În caz de pagubă materială:

Conform Legii cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule nr.414-XVI din 22.12.2006, companiile de asigurări urmează:

 1. să solicite organelor şi instituţiilor competente (poliţia, unităţile de pompieri, procuratura sau instituţiile medicale) informaţii despre accident şi consecinţele lui;
 2. să examineze bunurile avariate şi să încheie, în termen de 5 zile lucrătoare din data primirii informaţiei despre producerea accidentului de autovehicul, un proces-verbal de constatare a pagubelor;
 3. să închidă dosarul de daune privind pagubele materiale în cel mult 15 zile calendaristice din data depunerii de către păgubit a ultimului document necesar finalizării dosarului;
 4. să închidă dosarul de daune privind vătămările corporale sau decesul în cel mult 10 zile calendaristice din data depunerii de către păgubit a ultimului document de confirmare a pagubelor;
 5. să achite despăgubirea de asigurare în termen de 10 zile calendaristice de la data finalizării dosarului de daune.

Termenul maxim în interiorul căruia asigurătorul este obligat să soluţioneze cererea şi să achite despăgubirea de asigurare este de cel mult 3 luni din data informării despre cazul asigurat.

Cu toate acestea, deseori companiile de asigurări nu respectă, ba chiar nici nu țin cont de prevederile legale, care le sunt obligatorii. Dacă asigurătorul nu a examinat bunurile avariate şi nu a încheiat proces-verbal de constatare a pagubelor în termen de 5 zile, persoana păgubită este în drept să apeleze la serviciile experţilor independenţi sau ale unităţilor de specialitate pentru constatarea pagubelor, fără a prezenta asigurătorului bunurile avariate – înştiinţând asigurătorul prin scrisoare recomandată.

În caz de vătămări corporale

Importanţa RCA-ului apare și în cazul în care asiguratul este implicat într-un accident rutier în urma căruia au loc vătămări corporale din vina acestuia. Persoana păgubită precum şi moştenitorii persoanelor decedate primesc despăgubiri din partea companiei de asigurări a celui ce a produs accidentul.

După ce este stabilit vinovatul accidentului şi acesta deţine poliţă de asigurare RCA, despăgubirile pentru vătămările corporale sau deces sunt achitate de către asigurător în baza unei cereri depuse de victimele accidentului sau rudele acestora.

Dacă victimele accidentului au fost internate pentru recuperare, acestea trebuie să adune toate actele (cecuri, facturi etc.) care confirmă cheltuielile suportate în procesul de reabilitare. În caz contrar, asigurătorul poate refuza achitarea acestor despăgubiri.

O altă prevedere a Legii nr.414-XVI din 22.12.2006, stabileşte că în cazul decesului unei terţe persoane, indiferent în maşina cărui conducător auto se afla (a vinovatului sau păgubitului), partea consistentă a despăgubirii de asigurare va include salariul pierdut de persoanele întreţinute de defunct, adică salariul de până la vârsta de pensionare.

Este de menţionat că în urma survenirii accidentelor pot apărea şi situaţii de altă natură, cum ar fi: părăsirea locului accidentului de către şoferul vinovat, lipsa asigurării etc.

Pentru variatele situaţii care pot apărea, legislaţia naţională, ca şi cea a altor state prevede fonduri de protecţie a asiguraţilor de răspundere civilă auto Conform actelor normative, acestea sunt formate din:

 • Fondul naţional de garanţie;
 • Fondul de protecţie a victimelor străzii;
 • Fondul de compensare.

În cazul în care făptaşul accidentului nu a fost identificat sau în alte situaţii similare, victima urmează să primească despăgubiri de la Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule (BNAA), în baza aceloraşi acte.

Când făptaşul accidentului nu a fost identificat

Fondul de protecţie a victimelor străzii (FPVS) este destinat plăţilor de despăgubiri pentru avarierea ori distrugerea de bunuri si vătămări corporale sau deces dacă autovehiculul sau autorul accidentului a rămas neidentificat ori posesorul autovehiculului răspunzător de producerea accidentului nu a respectat obligaţia de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto sau autovehiculul a fost obţinut pe cale ilicită.

La 31 decembrie 2015, Fondul de Protecție a Victimelor Străzii, care este gestionat de Biroul Național al Asigurătorilor Auto, avea un sold de 16,5 milioane lei. Banii au fost vărsați în cont de companiile de asigurări din Republica Moldova care vând polițe de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA).

Fiecare companie contribuie la acest fond cu 2% din banii acumulați din vânzările RCA. Orice persoană poate să-și depună dosarul la BNAA, cu o singură condiție: cel care i-a avariat autovehicul sau i-a produs vătămări corporale să nu fi avut RCA sau a fugit de la locul faptei și a rămas neidentificat. După ce i-au fost acceptate actele, persoana primește ajutor financiar în cel mult 90 de zile.

Dacă e vorba de accidentarea mijlocului de transport, la dosar trebuie anexate rezultatele evaluării unui expert independent care stabilește cât ar costa reparația mașinii

În cazul decesului victimei, FPVS acoperă toate cheltuielile suportate de familie pentru înmormântare. Legislația națională nu prevede achitarea unor ajutoare materiale pentru rudele decedatului, așa cum se întâmplă în majoritatea țărilor. Din același Fond de Protecție a Victimelor Străzii se achită și ajutoare materiale pe viață pentru persoanele care și-au pierdut capacitatea de muncă în urma unor accidente rutiere. Suma se calculează din salariul pe care îl primea persoana în momentul în care s-a produs tragedia.

Nu doar victimele directe ale accidentelor sunt despăgubite. Dacă persoana are copii minori, aceștia primesc până la majorat indemnizații, pentru că și-au pierdut întreținătorul. Ajutoarele nu pot fi mai mici decât coșul minim de consum aprobat de autorități la data producerii accidentului.

Cine NU poate beneficia de despăgubiri:

 • Fondul de Protecție a Victimelor Străzii nu acordă sprijin financiar pentru mașinile găsite avariate în parcare;
 • Nu pot beneficia de despăgubiri nici persoanele care au urcat de bunăvoie în autovehiculul vinovat de producerea accidentului, dacă se dovedește că acestea știau că șoferul nu deține poliță RCA sau dacă știau că autovehiculul este dobândită pe cale ilicită.

Nu utilizez mașina, am nevoie de RCA?

Deținînd un autovehicul înmatriculat în Republica Moldova, ai obligația de a procura o poliță RCA, chiar și în cazul cînd mașina nu este folosită. Potrivit Legii 414, art.4, toate persoanele fizice și juridice care au în proprietate sau utilizare autovehicule supuse înmatriculării te teritoriul Republicii Moldova sunt obligate să încheie un contract de asigurare RCA. În caz contrar, șoferii riscă amezi intre 150 si 300 de lei dacă nu cumpăra o poliţă RCA.

Chiar dacă este vorba despre un autovehicul nefolosit, care staționează abandonat, există riscul ca acesta să ia foc sau să plece de pe loc dacă nu este parcat corespunzător, avariind alte autovehicule și poate genera și alte pagube, daune materiale, vătămări corporale. Prin urmare, şi aceste autovehicule trebuie asigurate în mod obligatoriu.